1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
Karenssiaika: Aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;
Päivä: kalenteripäivä;
Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, jolloin toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;
Pysyvä tietoväline: kaikki välineet, joiden avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennetut tiedot ovat myöhemmin käytettävissä ja että niitä voidaan jäljentää muuttamattomina.
Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;
Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etänä;
Etäsopimus: sopimus, jossa käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa elinkeinonharjoittajan järjestämässä tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmässä sopimuksen tekohetkeen saakka;
Etäviestintätekniikka: keinot, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa huoneessa.
Yleiset sopimusehdot: yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Sivuston omistaja: TVT Trading B.V.

Osoite: Kraaivenstraat 23-21, 5048AB, Tilburg, Alankomaat.

Sähköpostiosoite: info@tetino.com

3 artikla - Sovellettavuus 

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin elinkeinonharjoittajan tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.
Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset ehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleiset sopimusehdot ovat nähtävillä elinkeinonharjoittajan toimitiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.
Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti on edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä annettava kuluttajan saataville sähköisessä muodossa siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin.
Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan vastaavasti toista ja kolmatta kappaletta, ja kuluttaja voi aina luottaa siihen sovellettavaan määräykseen, joka on hänelle edullisin, jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään.
Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa osittain tai kokonaan mitätön tai kumottu, sopimus ja nämä ehdot pysyvät muilta osin voimassa ja kyseinen määräys korvataan viipymättä keskinäisessä neuvottelussa määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen soveltamisalaa.
Tilanteet, joita nämä yleiset sopimusehdot eivät kata, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengessä.
Kaikki epäselvyydet, jotka koskevat yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkintaa tai sisältöä, on tulkittava näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti.

4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, niiden on oltava todellisia kuvia tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet eivät sido yrittäjää.
Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa korvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.
Tuotteiden kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yhtiö ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä. 
Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti:
hintaan, lukuun ottamatta tulliselvityskuluja ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelun on käytettävä posti- ja kuriiripalveluja koskevaa erityisjärjestelyä maahantuonnin osalta. Tätä asetusta sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalveluyritys perii arvonlisäveron (riippumatta siitä, onko se yhdistetty tulliselvitysmaksuun) tavaroiden vastaanottajalta;
mahdolliset lähetyskulut;
tapa, jolla sopimus toteutetaan, ja sen edellyttämät toimet;
sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;
maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano;
tarjouksen hyväksymisaika tai aika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;
etäviestintätariffin suuruus, jos etäviestintäteknologian käyttökustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perustariffin perusteella;
arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen;
tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot ja halutessaan korjata niitä;
kaikki muut kielet hollannin lisäksi, joilla sopimus voidaan tehdä;
käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja
Etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pidennetty kauppa.
Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.


5 artikla - Sopimus

Sopimus syntyy, jollei 4 kohdassa säädetystä muuta johdu, sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja siinä asetetut ehdot täyttyvät.
Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen sähköisen hyväksynnän vastaanottamisen. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista.
Jos sopimus luodaan sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.
Yrittäjä voi - oikeudellisissa puitteissa - tutustua kuluttajan kykyyn täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikkiin niihin seikkoihin ja tekijöihin, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja.
Yrittäjä lähettää kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle:
Yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksia;
ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
tiedot takuista ja oston jälkeisistä palveluista;
näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei elinkeinonharjoittaja ole jo toimittanut niitä kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä;
sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.
Jos kyseessä on kestosopimus, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.
Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla. 


6 artikla - Peruuttamisoikeus

Kun kuluttaja ostaa tuotteita, hänellä on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan ja yrittäjän ilmoittama edustaja on vastaanottanut tuotteen.
Jäähdyttämisjakson aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta varovasti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
Kun kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi postitustodistuksella. 
Jos kuluttaja ei ole 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päättyessä ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on tosiasia. 

7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa 

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että kauppias on jo vastaanottanut tuotteen tai että palautus voidaan todistaa täydellisesti.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Elinkeinonharjoittaja voi sulkea kuluttajan 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden peruuttamisoikeuden ulkopuolelle. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on voimassa vain, jos elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut tästä selvästi tarjousta tehdessään tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.
Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien tuotteiden osalta 
jotka elinkeinonharjoittaja on luonut kuluttajan eritelmien mukaisesti;
jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
Niitä ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti;
joiden hinnat ovat alttiita rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
Yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet;
Ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
Hygieniatuotteille, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien palvelujen osalta
jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa, joka on suoritettava tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
vedonlyönnistä ja arpajaisista.

9 artikla - Hinta
Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
Edellisestä kohdasta poiketen elinkeinonharjoittaja voi tarjota vaihtelevin hinnoin tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajan hallinnassa. Tämä yhteys vaihteluihin ja siihen, että kaikki mainitut hinnat ovat suositushintoja, mainitaan tarjouksen yhteydessä. 
Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.
Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja: 
ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n ensimmäisen momentin mukaan toimituspaikka on maa, josta kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolelle. Näin ollen posti- tai kuriiripalveluyritys perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron ja/tai tulliselvityskulut. Näin ollen yrittäjä ei peri arvonlisäveroa.
Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja kirjoitusvirheitä. Painovirheiden ja painovirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta väärään hintaan. 

 

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa mainitut eritelmät, kohtuulliset luotettavuutta ja/tai käyttökelpoisuutta koskevat vaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleet lakisääteiset säännökset ja/tai viranomaismääräykset. Jos näin sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan.
Mahdollisista vioista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava kirjallisesti yrittäjälle 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.
Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä myöskään tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.
Takuu ei ole voimassa, jos:
Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjaamisen ja/tai muuttamisen kolmannen osapuolen tehtäväksi;
Toimitetut tuotteet ovat altistuneet epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai yrittäjän ohjeiden vastaisesti ja/tai niitä on käsitelty pakkauksessa;
Virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, jotka hallitus on antanut tai aikoo antaa käytettävien materiaalien luonteen tai laadun osalta. 

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yritys noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta tuotetilauksia vastaanotettaessa ja toteutettaessa.
Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklasta muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset ripeästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus on viivästynyt tai jos tilausta ei voida täyttää tai se voidaan täyttää vain osittain, kuluttajalle on ilmoitettava tästä 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta ja oikeus mahdolliseen korvaukseen.
Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.
Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Korvaavan tuotteen toimittamisesta ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi viimeistään toimituksen yhteydessä. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien artikkelien osalta. Yrittäjä vastaa mahdollisesta palautuslähetyksestä aiheutuvista kustannuksista.
Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai tämän etukäteen nimeämälle ja yrittäjälle ilmoitetulle edustajalle, jollei nimenomaisesti toisin sovita.

12 artikla - Pitkäkestoiset liiketoimet: kesto, päättyminen ja jatkaminen

Lopetus
Kuluttajalla on aina oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka on tehty tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllisestä toimittamisesta, sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.
Kuluttaja voi tehdä määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ja irtisanoa sopimuksen milloin tahansa määräajan päättyessä sovellettavia irtisanomissääntöjä noudattaen ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset.
irtisanoa ne milloin tahansa, eikä niitä voida rajoittaa irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
ainakin päättää ne samalla tavalla kuin hän oli ne päättänyt;
irtisanoa ne aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.
Laajennus
Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
Edellisestä kohdasta poiketen määräaikainen sopimus, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien tai -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan automaattisesti pidentää enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttajalla on oikeus irtisanoa pidentynyt sopimus päättymään pidennyksen päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
Määräaikainen sopimus, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan ilman eri toimenpiteitä pidentää määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttajalla on aina oikeus irtisanoa sopimus irtisanomisajalla, joka ei ylitä yhtä kuukautta, ja irtisanomisajalla, joka ei ylitä kolmea kuukautta, jos sopimus koskee päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- tai aikakauslehtien säännöllistä toimittamista, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa.
Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistarkoituksessa (kokeilu- tai tutustumistilaus), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä.
Kesto
Jos sopimus kestää yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, jollei irtisanominen ennen sovitun määräajan päättymistä ole kohtuullista ja oikeudenmukaista.

13 artikla - Maksaminen

Siltä osin kuin muuta päivämäärää ei ole sovittu, kuluttajan maksettavaksi kuuluvat summat olisi maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa siitä, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
Kuluttaja on velvollinen ilmoittamaan toimitetuissa tiedoissa olevista epätarkkuuksista tai määritellystä maksusta välittömästi operaattorille.
Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalta kaikki kohtuulliset kustannukset, jotka on ilmoitettu kuluttajalle etukäteen.

14 artikla - Valitukset

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on kuvattava täydellisesti ja selkeästi ja toimitettava yrittäjälle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
Elinkeinonharjoittajalle esitettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottoviestin ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisessä neuvottelussa, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.
Kantelu ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita.
Jos yrittäjä katsoo reklamaation aiheelliseksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

15 artikla - Riidat

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin nämä yleiset ehdot liittyvät, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.